Nature of men — Hippocrates

“[…] but I hold that if man were a unity he would never feel pain, as there would be nothing from which a unity could suffer pain.”- On the nature of Man, Hippocrates

Hippocrates stelde, dat de mens uit vier lichaamsvochten bestaat. Namelijk uit bloed, slijm, gele gal en zwarte gal. Een mens voelt volgens Hippocrates pijn, als er een disharmonie tussen deze lichaamsvochten tot stand is gekomen. In dit citaat maakt hij duidelijk, dat als de mens dus uit een eenheid was, deze geen pijn zou kunnen voelen. De mens zou dan niet uit balans kunnen raken.

Ik vind Hippocrates uitspraken over het menselijke lichaam erg interessant. Mensen kunnen zich volgens mij inderdaad uit balans voelen. Vaak gaat dat gelijk aan pijn voelen, of zich in zekere zin ziek voelen en ongezond. Een huidige arts zou dan kunnen vaststellen of het lichaam misschien een stofje mist. Evenals bevat zich de huidige geneeskunde in zekere zin met disharmonie in het lichaam. Het lichaam wordt ook in de huidige tijd nog als een soort weegschaal gezien, waarin alle stoffen en delen elkaar in stand proberen te houden.

Like what you read? Give UU4004280 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.