Aristoteles

Aristoteles wilt in zijn stuk ‘Politics’ beweren dat de ziel het hoogste en waardigst wezenlijke goed is. Hij zegt dit als volgt:

A living creature consists in the first place of soul and body, and of these two, the one is by nature the ruler and the other the subject.

Heel duidelijk is hier dat Aristoteles duidelijk wilt maken dat de ziel van nature ‘ruler’ is en het lichaam is het ‘subject’. De ziel stuurt het lichaam dus in feite, waarmee het lichaam dus volledig afhankelijk is van de ziel.

Aristoteles trekt dit in zekere mate ook door naar het dagelijkse leven. In het dagelijks leven is er ook vrijwel altijd sprake van een zekere hiërarchie tussen mensen onderling. Je hebt mensen die besturen en mensen die het bestuur uitvoeren en zo de samenleving draaiende houden. Het is bijvoorbeeld een beetje het onderscheid tussen mensen met een grote ratio en mensen met meer aanleg voor arbeid. Daarmee zijn de bestuurders direct omgedoopt tot de ziel van de samenleving en de arbeiders zijn dan het lichaam, waar de maatschappij op moet bouwen. Maar in hoeverre is dit wel van toepassing?Want, in mijn optiek, valt het ook prima te beargumenteren dat arbeiders de ziel van de samenleving zijn, omdat zij al het werk verrichten en de samenleving draaiende houden, waar de bestuurders dan juist het lichaam zijn omdat ze alles besturen en de ziel van daadkracht voorzien. Ik vind het maar net de vraag wat je wanneer boven elkaar stelt. De een zal beargumenteren dat het lichaam het belangrijkst is, want zonder lichaam kan je ziel nog zo veel willen, maar heeft het geen daadwerkelijke handelingscapaciteit. Aan de andere kant, zoals bij Aristoteles, kan de ziel ook boven het lichaam worden gesteld, omdat het lichaam zonder ziel geen sturing heeft. Al met al maakt het deze kwestie erg abstract en gaan we nooit een sluitende oplossing voor dit ‘soul’ v.s. ‘body’ probleem vinden.

Like what you read? Give Uuuuuuuuu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.