Rousseaus leuke idee

‘’In order to judge of this, he would have to be seen wholly formed: his inclinations would have to have been observed, his progress seen, his development followed. In a word, the natural man would have to be known.’’

Jean Jacques Rousseau leeft in de periode voor de Franse Revolutie. Hij analyseert de misstanden in de maatschappij (armoede, ongelijkheid, gebrek aan vrijheid) en meent dat het komt door een verval van de natuurtoestand. Zoals de mens zich tegenwoordig gedraagt is niet natuurlijk, en dat veroorzaakt een hoop ellende. Om de obstakels naar geluk te verwijderen, dient men terug te gaan naar de natuurlijke staat van de mens. Daarin is de mens vrij, min of meer op zichzelf, zelfvoorzienend, beschikt over instinctief medeleven en er is nauwelijks sprake van hiërarchie. Het probleem is dat de natuurlijke staat van de mens echter moeilijk te kennen is. Maar Rousseau meent dat het mogelijk is door een mens ‘natuurlijk’ op te voeden. Hierbij gaat hij uit van het idee dat de mens van nature goed is. Het zijn schadelijke invloeden vanuit de omgeving die de mens corrumperen, maar het juiste onderwijs kan daar tegen beschermen. Een belangrijk onderdeel van de natuurlijke opvoeding is, uiteraard, de natuur veel zijn gang laten gaan. Kinderen moeten van jongs af aan veel (lichamelijke) vrijheid genieten, zodat ze zelf hun capaciteiten ontdekken. Ook moeten ze niet te veel gepamperd worden. Als ze van jongs af aan worden beschermd tegen ontberingen, worden ze mietjes. Dit alles moet er toe bijdragen dat er als het ware ‘echte mannen’ opstaan, die lichamelijk en geestelijk gezond en ontwikkeld zijn, behoorlijk autonoom en niet echt egoïstisch.

Het is een leuk idee van Rousseau. En naar mijn idee zit er veel waarheid in. Ook vandaag de dag ziet men dat veel mensen vooral op zichzelf gericht zijn, onverschillig jegens anderen en een hang naar luxe hebben. Ook zou het kunnen zijn dat sociale media hier aan bijdragen. Het idee van ‘zwoegen’ wordt niet meer als normaal gezien, terwijl het af en toe goed kan zijn voor de mens om zichzelf er aan te herinneren dat hij niet alleen maar een nutteloze consument hoeft te zijn. Aan de andere kant, lijkt het iets te zijn dat van alle tijden is en in de mens zelf zit. De opvoedingsmethode van Rousseau zou veel positieve gevolgen kunnen hebben. Toch blijf er een probleem waarvan ik mij afvraag of het echt uit te bannen valt met de juiste opvoeding: egoïsme. Dat is iets dat erg diep in de mens zit. Men zou zelfs zo ver kunnen gaan, te stellen dat al het altruïstisch gedrag voortkomt uit de egoïstische neiging om zich goed te voelen over zichzelf. Voor zulke problemen zie ik niet snel een oplossing aangedragen worden.

Like what you read? Give UU5548241 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.