Augustinus en het goede leven.

“We had said and agreed that it is by the will that people deserve the happy life, and it is also by the will that they deserve the unhappy life; the end result is that people deserve what they get. But now some sort of contradiction has cropped up, and, unless we look into the matter carefully, it will work to undermine the earlier carefully crafted and solid argument. How does anyone suffer an unhappy life by his will, since absolutely no one wills to live unhappily?”

Quote van Augustinus uit On The Free Choice Of The Will

Augustinus laat in het boek On The Free Choice Of The Will zijn licht schijnen op het vraagstuk over het bestaan van een vrije wil, goed en kwaad, en hij behandelt de invloed van God op het leven van een individu. Augustinus gaat in tegen determinisme en betoogd dat er daadwerkelijk zoiets bestaat als vrije wil. Augustinus probeert te verklaren hoe het kan dat er kwaad bestaat, terwijl God alles heeft geschapen; heeft God dan ook het kwaad geschapen? Vraagt Augustinus zich af. Zijn antwoord hierop is negatief. Augutinus zegt dat het de mens zelf is die met zijn eigen wil kan kiezen tussen goed en kwaad en dat God dus niet alles gedetermineerd heeft. God heeft slechts de keuze tussen goed en kwaad geschapen. Elk individu kan op die manier voor zichzelf kiezen welk pad hij gaat bewandelen.

Verder betoogt Augustinus dat mensen de keuze hebben om te kiezen voor een goed en gelukkig leven. Maar dit leidt tot de vraag: Als het een vrije keuze is hoe te leven, een vrije keuze tussen gelukkig zijn en ongelukkig zijn, waarom zijn er dan mensen die kiezen voor een ongelukkig leven? Dit beantwoord Augustunus als volgt: het zijn niet de mensen die kiezen voor een gelukkig leven die gelukkig worden, het zijn de mensen die kiezen voor een juist leven die gelukkig worden. Degene die correct leven en streven naar een eervol leven worden gelukkig. Degenen die kiezen voor het snelle geluk en de aardse zaken zoals geld, roem en lusten, zij zullen ongelukkig zijn.

In mijn optiek zit er een kern van waarheid in de visie van Augustinus maar is het niet zo zwart-wit als hij het schetst. Mensen die kiezen voor een deugdelijk leven hebben een grotere kans op geluk omdat ze geen geweten hebben dat zal gaan knagen. Maar de mensen die rijkdom en roem achterna gaan hebben net zo goed kans op een gelukkig leven, alleen het risico is daar dat er soms keuzes gemaakt moeten worden die ten koste gaan van anderen, omdat je anders de roem en rijkdom niet vergaard. Het risico op een slecht geweten en dus een ongelukkig leven is dus bij mensen die roem en rijkdom nastreven groter dan bij mensen die streven zelfontplooiing.

Like what you read? Give Joost Leegwater a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.