מילון מונחים בחשמל

להלן מילון המונחים העיקריים בעולם החשמל שמומלץ לך להכיר.

http://www.uriel-shay.com/article/15341-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.