Hôm nay có tán lá

che không hết mặt trời

nắng nhỏ bay khắp nơi

va vào ô cửa sổ

Máy ảnh đang ngồi đấy

phim nhựa hãy còn đầy

vừa cầm máy lên tay

nắng vô tình trôi mất

Cậu bé ơi đừng tiếc

tia nắng thích tự do

nắng không thích bị chụp

hình bất động buồn xo

Tia nắng trôi không phí

cậu bé ngắm thẫn thờ

nắng không nằm trong ảnh

nắng ở lại vần thơ..

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Umycorn’s story.