Nếu tìm được một cái cây

sẽ treo nhiều thứ lên đây như là

đầu tiên treo một cái nhà

sau đó mua cả vườn hoa treo đầy

cả ngày ngồi ngắm trời mây

tâm hồn treo ngược lên cây luôn rồi

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Umycorn’s story.