Nếu tìm được một cái cây

sẽ treo nhiều thứ lên đây như là

đầu tiên treo một cái nhà

sau đó mua cả vườn hoa treo đầy

cả ngày ngồi ngắm trời mây

tâm hồn treo ngược lên cây luôn rồi

Like what you read? Give Umycorn a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.