Mấy hôm nay lướt mạng xã hội, chỗ nào cũng thấy nhắc tới Đông Lào. Đông Lào là gì?

Việt Nam 24h chúng tôi lấy làm tự hào và vinh dự khi là những người đi đầu trong nỗ lực tuyên truyền chủ quyền Việt Nam và tư tưởng cứng rắn Đông Lào.

Tuy nhiên, hiện có nhiều cách giải thích không chính xác về mối quan hệ giữa Việt Nam và Đông Lào, vì vậy VN24h.info chúng tôi xin tổng kết lại như sau.

Việt Nam và Đông Lào là hai quốc gia có quan hệ anh em khăng…

Việt Nam 24h

https://vn24h.info — Tin tức mới nhất Việt Nam: Xã hội — Kinh tế — Giáo dục — Giao thông — Du lịch — Công nghệ — Giải trí — Kiến thức khoa học — Đời

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store