ავტორები: Aleksi Kistauri, Nikoloz Bokeria

რა არის დოკერი?

შენ ალბათ უკვე გაგიგია დოკერის შესახებ და გიფიქრია, თუ რაში შეიძლებოდა გამოგეყენებინა ის. ამ სტატიაში, სწორედ ამ კითხვაზე გაგცემთ პასუხს.

დოკერი არის კონტეინერიზაციის პლატფორმა (Runtime environmet), რომელიც გაძლევს საშუალებას, აპლიკაციისთვის შექმნა იზოლირებული გარემო, სადაც აპლიკაციასთან ერთად თავს მოუყრი მის მოდულებს(dependencies), კონფიგურაციის ფაილებს და ა.შ. რომლებიც საჭიროა აღნიშნული აპლიკაციის გასაშვებად.

დოკერი ასევე შეიძლება გამოიყენო მაშინ, როდესაც გინდა აპლიკაციის გაშვება უკვე არსებულ გარემოში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კონფლიქტი.

მაგალითად გაქვს სერვერი, სადაც გაშვებულია აპლიკაცია, რომელიც იყენებს Node 6 ვერსიას, მაგრამ გინდა გაუშვა ახალი აპლიკაცია — იგივე სერვერზე, Node 12 ვერსიით. …


We all love, admire and hail tech-savvy entrepreneurs, managers and decision-makers. It’s quite a must have skills nowadays to be said directly, since most of the business now runs on internet. This requires quite an investments from business stakeholders of their efforts to know more about technologies, or hire tech advisers.

Of course you can disagree with Mr. Gates and in that case we hope your business is a bit larger than of Microsoft’s.

However, nowadays, thanks to advanced economics and available fundings, many people from tech pursuit entrepreneurial pathways to try themselves in business. This has created a cohort…


Thanks 2018 is over and so is the mass hysteria about blockchain being all savior and “answer to the ultimate question of life, the universe, and everything” (open Google.com and paste the quote).

Something similar happened when internet was born or Alexander Fleming discovered penicillin. They were “the answers”, but over time settled down to their domains. Same is about blockchain and now since hype is over, we can talk to some real life applications of it. However, there is a peculiarity with blockchain — it’s one of the few core technologies that has not originated from military research and…


Artificial Intelligence is a broad term and nowadays AI is increasingly getting involved in digital products. AI can do perfect automation, be more precise and tireless while doing mundane and repetitive tasks. However, over time AI is gaining momentum in decision making process and is starting to be integrated in processes, associated with customers.

One of such interesting and promising domain of AI application is customer personality insight analysis. Machine learning, coupled with natural language processing (NLP) equips computers to analyse human behavior based on interactive communication with them. You probably already know that customer data is the ultimate source…


The First Steps

So you have decided to disrupt the industry with your groundbreaking and innovative digital application. That’s cool. Congrats! You have found the best way how to impact not only your neighborhood, but the entire world itself. And possibly, the most ergonomic way to benefit your social and economic well-being also.

However, digital industry is not a joke. Despite somebody might argue that internet business is one of the most “plug-n-play” industries to get engaged, it definitely favors the ones who follow the best practices.

When it comes to best practices, boy the industry has great amount of cases to learn…


Introduction:

When it comes to software development, your pool of choice of technologies is nearly as big as Amazon’s product catalogue. Wikipedia lists 700, yes seven times hundred, programming languages. Some of them are so strange, that the group they belong to are called “Esoteric” languages.

Take this:

+++++++++[>+++++++>++++++++++>+++<<<-]>++.>+.+++++++
..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++. — — — . — — — — .>+.

That’s how “Hello, World!” is written in programming language called “BrainFuck”. Uhum, that’s an official name of it.

Lucky enough, out of 700 languages there are some that have proven their usability over time. The diversity of the languages is basically…

VOBI.IO

VOBI - Voice of Business [Blockchain], Integrated - hub of decentralized web and mobile software crafters, with cutting-edge tools and top-notch expertise.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store