คำนึง
คำนึง

คำนึง

ไม่มีอะไรเลยตั้งแต่แรกแล้ว ก็ทำให้มันมีได้ไม่ใช่เหรอ