വായിനോക്കി

വായിനോക്കി

നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു പാവം വായിനോക്കി. ഒരു ഉപകാരവും ഉപദ്രവും ചെയ്യാത്തവന്‍.

Latest