Waar journalisten op moeten letten bij polls

Peilingen zijn palingen — maar zeker geen feiten. Het zijn argumenten die journalisten moeten checken, zoals alle argumenten in een verhaal. PewResearch heeft drie aanwijzingen waar we van moeten leren.

Aanwijzing 1: De non-respons bias Als specifieke groepen in de samenleving systematisch weigeren op peilingverzoeken in te gaan, hebben opiniepeilers een probleem. Met name lager opgeleiden en migranten komen minder vaak in een peiling voor. Minder vaak dan je op basis van hun percentage van de gehele bevolking zou verwachten. Volgens PewResearch helpt het niet dat Trump-aanhangers sowieso een diepe achterdocht koesteren jegens reguliere media die vaak over de uitkomsten van de peilingen berichten. Wantrouwen is een lastig te peilen onderwerp.

Aanwijzing 2: De verlegen-kiezer Je moet knap zelfverzekerd zijn om voor jouw steun aan Trump (of Wilders) uit te komen. Voor je het weet raak je verzandt in een discussie waar je helemaal niet op zit te wachten. Het maatschappelijk oordeel (of beter: veroordeling) is de reden dat we geheime stemmingen hebben — om te voorkomen dat mensen zich tot een keus gedwongen voelen die ze in vrijheid moeten kunnen nemen. Dus zeggen mensen wat anders dan ze doen en zit er licht tussen de uitkomst van de peiling en de verkiezing. Misschien moeten we ook geheim peilen …

Aanwijzing 3: De niet/wel-kiezer Aan de vraag wat mensen kiezen gaat een vraag vooraf: gaan ze wel kiezen? Een grote groep -niet-kiezers in de steekproef vertekent de uitslag. Niet-kiezers hebben mogelijk een voorkeur, maar die zegt niets over de uitkomst. Zij spelen dus een belangrijke (vertekenende) rol.

Dit zijn slechts drie aanwijzingen waar jurnalisten op weg naar 2017 rekening mee moeten houden. Hoe polls kunnen uitwerken en welke invloed polls op de uitslag hebben, is onderwerp van (langer)lopend onderzoek. Zo duurde het ruim een half jaar voordat de effecten van de peilingen in casu de Brexit bekend waren.

Zo lang, denken de onderzoekers van Pew, zal het ook met deze verkiezing duren. Anders gezegd: het is nog wat vroeg om nu al het kind met het badwater weg te spoelen. Het is wel op tijd om eens te zoeken naar een (beeld)taal waarin peilingen en hun (mathematische) slagen om de arm kunnen worden gecommuniceerd.

Like what you read? Give Social Journalism a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.