Volodymyr Vasyliev

Volodymyr Vasyliev

Chief Technology Officer of EOS Data Analytics Ukraine, LLC. My interests include remotely sensed data processing, real scene image retrieval, GIS methods.