Khách hàng nói gì về bộ sản phẩm của Công ty Venesa

Venesa Việt Nam
Sep 13, 2018 · 8 min read

Giới thiệu công ty Venesa

Sản phẩm công ty Venesa

Cảm nhận của khách hàng về sản phẩm của công ty Venesa

Với những chính sách bán hàng ưu đãi, mỹ phẩm tại công ty Venesa đã nhanh chóng đến tay người dùng. Hiện chuỗi spa Venesa đang đồng hành cùng hơn 28000 phụ nữ Việt trong công cuộc duy trì làn da không tuổi. Khách hàng đã gửi những tâm sự rất thật về cho Venesa để chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời tại đây.

Cô Trần Thị Tiến-54 tuổi

Trương Thị Hường-33 tuổi

Nguyễn Thị Ngọc Minh-41 tuổi

Nguyễn Thị Ngân Hà 27 tuổi

Nguyễn Thị Hương Mai

Nguyễn Thanh Hằng-54 tuổi

Nguyễn Thị Thu Ngân-29 tuổi-Công an Hà Nội

  Venesa Việt Nam

  Written by

  Venesa Spa & Clinic: Công ty chăm sóc sắc đẹp, với dòng sản phẩm, mỹ phẩm đến từ Israel, Venesa review hệ thống Spa 5 sao đẳng cấp chuyên nghiệp nhất Việt Nam.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade