Dấu Hiệu Nhận Biết Sản Phẩm Cán Nóng — Vina One Steel

Đối với thép hình:

Chữ đầu tiên là Logo Công Ty, cách khoảng là kích thước sản phẩm, kế tiếp là mác thép.

Đối với thép vằn:

Mặt trước là thương hiệu thép “VINAONE” được in nổi trên bể mặt thanh thép.

Mặt sau thể hiện quy cách và mác thép.

Xem các bài viết khác về Thép Vina One tại đây.

Like what you read? Give Vina One Steel a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.