Dấu Hiệu Nhận Biết Sản Phẩm Cán Nguội — Thép Vina One

Logo “Vina One”, quy cách sản phẩm, giờ, ngày sản xuất, tiêu chuẩn và xuất xứ được in mực đen trên các sản phẩm thép cán nguội.

*In theo yêu cầu của khách hàng.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.