Dùng thư viện RXSWIFT để cải tiến hiệu suất cho dự án iOS của bạn — phần 5

Image for post
Image for post
RxCocoa

Trong phần này mình sẽ giới thiệu về RXCocoa vs Binding

Image for post
Image for post
  1. RXCocoa : sử dụng RX đã được viết extension sẵn để tương tác với các UI Controls.Mình sẽ giới thiệu 1 số control hay dùng
  • UIButton : on click
  • UITextfield : text change
  • UIScrollView : bắt event contentOffset change, didScroll.
  • UISlider : value change
  • UIGesture
  • NotificationCenter
  • Method : đợi trigger các method sẽ phát ra

2.Binding : nhận các obserser có value và đổ vào control như tableview, collectionview

  • TableView

Table selected indexPath

  • CollectionView : cũng giống như tableView

Bạn cũng có thể custom delegate, dùng song song với rx

Bạn có thể thấy dùng rxswift giúp cho chúng ta viết code rất ngắn gọn. Amazing :D. Hãy follow để nhận được những bài viết mới nhất nhé.

iOS Engineer @VNG

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store