Laten we eens ophouden over dat basisinkomen
Ronald Mulder
16653

Arbeid is een geërodeerde term. Politieke partijen, en met hen de meerderheid in Nederland en de wereld, zitten op een compleet verkeerd spoor. De komende decennia komt er steeds minder werk, in elk geval veel te weinig om alle mensen een baan met inkomen te kunnen garanderen. IT en robotica zorgen binnen 20 jaar voor een kaalslag in mensenbanen. Nog belangrijker: groeidenken is een fictie! Kapitalisme en neoliberalisme in de huidige vorm zijn ten dode opgeschreven. Kanteldenken en duurzaamheid tekent modern en out-of-the-box filosoferen. Nee, ga er nou vanuit dat je NIET leeft om te werken en vervang ‘arbeid’ door ‘sociale bijdrage’. De discussie wordt daarmee al minder diffuus. Het MOET anders, er is geen alternatief!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.