Laten we eens ophouden over dat basisinkomen
Ronald Mulder
16853

Vorige zomer heb ik wat feiten en conclusies bij elkaar verzameld over het Basisinkomen (OBi). Voor wie het interesseert: op http://vinisva.nl/uitwisseling/category/5-basisinkomen staan staan enkele doc-downloads.

Like what you read? Give Hans Geurts a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.