Оглас за 1 минута

На корисничкото икуство на нашите корисници работиме многу посветено, па така по нивна препорака го поедoставивме чекорот за огласување на патување.

Сега можете за помалку од минута да споделите оглас! Како новитет e и опцијата
Повратен оглас.

Доколку планирате да се враќате од истата дестинација сега не е потребно да креирате 2 огласи одделно. Со опцијата повратен оглас го поедноставуваме вашето патување назад.

Се надеваме дека овие измени на нашата платформа ќе ви се допаднат и ќе ви помогнат полесно да ги огласите вашите слободни седишта. Тимот на возиме е отворен за соработка и совети.

Возете безбедно!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.