Thương Lượng

Thương lượng là trao đổi, bàn bạc với nhau nhằm đi đến thoả thuận giải quyết một vấn đề nào đó (thường là có liên quan đến quyền lợi giữa các bên)

Với định nghĩa đó, thử nghĩ xem có bao nhiêu thứ tren đời có thể lôi ra để giải quyết bằng thương lượng. Cả ngàn thứ. Vì chúng ta là động vật sống theo bầy, mà đã là sống chung thì phải có tác động qua lại. Thương lượng sẽ luôn luôn ở giữa sự tác động qua lại đó.

Từ tư duy nguồn gốc trên, ta có một khung cho thương lượng như sau:

Người A có quyền làm việc xyz nếu người B không thoả mãn điều kiện abc

Người B ngược lại, cũng có quyền làm việc def, nếu người A không thỏa mãn điều kiện stu

Và để người B có động lực làm theo điều người A muốn, người A có sở hữu để đặt lên bàn cân. Cơ chế tương tự với người B.

Hai bên sẽ cứ thế tác động qua lại cho đến khi đạt được mục tiêu mình đề ra.

Vấn đề muốn nói ở đây không phải là cái khung hay định nghĩa, mà là một người sẽ thể hiện như thế nào trong buổi thương lượng đó.

Con người hiểu rõ khái niệm rủi ro, nhưng rủi ro thực thì không phải ai cũng nhìn thấy hoặc cho cùng một khối lượng. Họ có thể là người tránh rủi ro, người tìm kiếm rủi ro hoặc người cân bằng rủi ro. Và vì tâm thế khác nhau như thế mà một người sẽ thành công trong buổi thương lượng hơn rất nhiều người khác.

Like what you read? Give Vu Duc Tuan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.