 வியாபார காந்தம் 

வாலிபத்தின் மன்மதன் லீலைகளின் மன்னவன் ராத்திரியில் சந்திரன் ரசிகைகளின் இந்திரன்

 வியாபார காந்தம் 
Claps from  வியாபார காந்தம் 