Ny rapport från FN:s livsmedelsprogram undersöker hur klimatförändringar driver på hunger

En ny övertygande rapport om klimatförändringarnas påverkan på den globala livsmedelsförsörjningen har lanserats av FN:s livsmedelsprogram (WFP) i partnerskap med den svenska regeringen. Rapporten How Climate Change Drives Hunger släpptes idag på FN:s 23:e klimatkonferens, COP23, som hålls i Bonn, Tyskland.

Foto: WFP/ Santosh Shahi

Risken för att drabbas av hunger kan öka med upp till 20 procent på grund av klimatförändringar innan år 2050 om inte ökade insatser görs för att möjliggöra för världens mest utsatta samhällen att bättre anpassas till extrema väder som torka och översvämningar. Rapporten, som bygger på slutsatser som denna av FN:s klimatpanel, ger en omfattande översyn av flera analyser om klimatförändringars påverkan på livsmedelsförsörjning gjorda av WFP och dess partners.

‘’Klimatförändringar påverkar oproportionerligt de fattigaste människorna och de som lever med en otrygg livsmedelsförsörjning’’ säger Gernot Laganda, direktör för WFP:s program för klimat- och katastrofriskreducering, vid rapportens lansering. ’’Översvämningar, stormar och torka blir allt mer vanligt förekommande och mer intensiva. Det förändrar hur humanitära organisationer behöver arbeta i framtiden. Att få förståelse för hur klimatrisker ser ut på nationell nivå är avgörande för effektiv svarsplanering. Det hjälper oss även att förankra samhällsbaserade aktiviteter för förebyggande och anpassning i landspecifika planer. Om länder fortsätter att fastna i ett mönster av upprepade katastrofinsatser men samtidigt saknar planerings- samt finansiella verktyg för att nå en mer förebyggande riskplanering, kommer vi aldrig att nå det andra Globala målet, Ingen Hunger, innan 2030’’.

Foto: WFP/ Michael Tewelde

Forskningen för rapporten gjordes av WFP under initiativet Climate Adaption Management and Innovation Initiative (C-ADAPT), som lanserades 2013 och är finansierat av den svenska regeringen. Det samlade materialet ger en översikt av de största utmaningarna med klimatförändringar och livsmedelsförsörjning. Rapporten lägger samtidigt fram viktiga policy- och operativa alternativ för regeringar och deras partners. De landspecifika analyserna fokuserar på 15 länder som är speciellt utsatta för effekterna av klimatförändringar: Afghanistan, Kambodja, Etiopien, Kirgizistan, Laos, Mali, Nepal, Filippinerna, Senegal, Sudan, Sydsudan, Sri Lanka, Tadjikistan, Timor-Leste och Uganda.


FN:s livsmedelsprogram (WFP), är världens största humanitära organisation som bekämpar hunger världen över. WFP levererar livsmedelsassistans i nödsituationer och arbetar för att stärka samhällens näringssituation samt att bygga upp samhällens motståndskraft. Varje år assisterarWFP cirka 80 miljoner människor i omkring 80 länder.

Sverige är en av de viktigaste givarna av kärnbidrag till WFP. Det stöd som ges som kärnbidrag ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar. Kärnbidraget hjälper även WFP att finansiera försummade kriser och säkerställa att hjälpen når fram till de som behöver den som mest.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.