Geld maakt niet gelukkig

In het essay “On the Free Choice of the Will” tracht Augustinus met de vrije wil van de mens de aanwezigheid van kwade dingen op de wereld te verklaren. Volgens hem verrichten mensen kwade handelingen, maar aangezien god de zielen van die mensen heeft gecreëerd en zelf goed is kan het kwaad niet van god komen. Het kwaad moet ergens anders vandaan komen nameljk uit de vrije wil. Verder zegt Augustinus: “[t]hus a human being should be called ‘in order’ when these selfsame impulses of the soul are dominated by reason.” (16)

Dit duidt erop dat de mens een superieur wezen is volgens Augustinus. Net zoals dieren hebben wij mensen lusten, maar datgene wat ons van andere levensvormen onderscheid is het bezit van de rede. Tussen de mensen onderling is er weer een onderscheid te maken; er zijn namelijk wijze mensen, waarbij de rede de lusten domineert en er zijn dwaze mensen, waarbij de rede wordt gedomineerd door de lusten. In beiden gevallen is er dus sprake van het bezitten van rede, maar de hiërarchie is verschillend. Met de uitspraak zegt de auteur dat de wijze mensen beter ‘geordend’ zijn. Hij verbindt respectievelijk aan deze twee typen mensen ook een goede of slechte wil die dan vervolgens wordt gelinkt aan een gelukkig of een ongelukkig leven. Kortom dat wijze mensen met een goede wil streven naar eeuwige doelen en een gelukkig leven zullen leiden; terwijl dwaze mensen met een slechte wil het vlietende tijdelijke leven nastreven en zo eigenlijk kiezen voor een ongelukkig leven.

Deze boodschap is een soort boontje komt om zijn loontje en het zou een goede motivatie zijn om moreel het goede na te streven als dit een gelukkig leven biedt, maar in de praktijk ligt dit veel genuanceerder. Mensen die vergankelijke, aardse doelen nastreven en daarbij anderen doden leiden niet per se een ongelukkig leven en ook mensen die onzelfzuchtig leven hebben geen garantie op een gelukkig leven. Daarbij zal een persoon waarbij de rede de lusten de baas is, niet automatisch weten wat moreel het goede is om te doen. Iemand zijn karakter wordt ook grotendeels beïnvloed door de omgeving, media of opvoeding. In een omgeving waar men gericht is op vergankelijke doelen zoals succesvol worden en veel geld verdienen zal deze mentaliteit reproduceren. Mensen streven dit na, omdat ze denken dat ze er gelukkig van worden. Om dit te bereiken moet men zeer gedisciplineerd zijn en dat lukt vaak alleen door de rede de overhand te geven over de lusten, maar het cliché is dat geld ons leven wel gemakkelijker maakt maar niet per se gelukkiger.

Kortom Augustinus houdt geen rekening met de externe factoren die mensen beïnvloeden in hun handelen en een goede wil biedt geen garantie op een goed leven.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.