Waarom moeten we blockchain technologie omarmen?
Henk van Cann
21

Hallo Henk,

Goed stuk en spijker op z’n kop wat mij betreft. Heb aanstaande vrijdag een zgn. kennissessie over de blockchain; het heeft nog wat tijd en gedoe nodig maar wow, wat een interessante ontwikkeling! Ben erg benieuwd hoe “oud denken” in dit hele nieuwe paradigma het gaat doen…

Hartelijke groet,

Walter

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.