สรุปเฟืองเรื่อง แสง เบื้องต้น

แสง(light)เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งสิ่งมีชีวิส่วนใหญ่ต้องใช้แสงในการดำเนินชีวิต


สมบัติของแสง

  1. แสงเดินทางได้โดยไม่อาศัยตัวกลาง
  2. แสงเดินทางเป็นเส้นตรงแต่ถ้าเดินทางผ่านตัวกลางคนละชนิดจะเกิดการหักเห

แสงขาว

ถ้าส่องผ่านปริซึมจะกระจายเป็น7สี คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.