ขอบคุณมากนะครับ พี่ครับ ขอรบกวนถามอีกนิดครับ พอดีผมจะไปถ่ายทั้งรูปทั้งวีดีโอ ระหว่าง 1.Lexar
ooarmzzoo
1

ได้ทั้ง 3 ตัวเลยครับ ถ้าเป็น U3 แต่ถ้าราคาไม่ต่างมาก ก็เลือกตัวเจ๋งสุดไปเลยครับ

Like what you read? Give Worawit Soranaraksophon a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.