Wuming Chen

Wuming Chen

表演藝術工作者。Vocal Asia / A Art執行長、神秘失控人聲樂團團長、劇織造製作人。製作 / 執行 / 演出阿卡貝拉與音樂劇。吃。活。

Editor of Circular Ruins