Acceptar el ball #341/366

Diuen que la Vida és una dansa. Diuen que la Vida és un ball. Comprendre què significa i acceptar-ho és una de les nostres tasques. Això suposa, entre moltes coses, saber navegar en el mar de la incertesa i no perdre’s. Ser un mateix a l’oceà de totes les possibilitats, entre elles la parella.

Que bonic és saber navegar-hi amb una persona al costat que respecta la teva individualitat, la teva autenticitat i que valora amb una senzillesa extrema el compartir des de la incondicionalitat sense deixar mai de somriure i jugar. Què més volem en aquesta Vida en aquesta dimensió de la nostra experiència Vital que un ser així al nostre costat?

Els viatges serveixen per adornar-se d’aquestes coses i per gaudir-ne plegats de tot el que hi ha perquè és la llavor de tot el què vindrà. Ja podem buscar proeses, belleses efímeres, vestits de colors i pentinats a la última moda, que la Vida va d’altres coses i l’amor també.

Gràcies per les aventures viscudes, per totes les que vindran i per què els dos sabem que les ganes de jugar, de ser nens i viure en les nostres bombolles són l’aliment de tot el què tenim i tindrem. Gràcies Genève per fer-me adonar de tot el què hi ha, del procés que estem vivint personal i de relació i que la Vida s’aprèn a viure-la acceptant el ball!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.