Altes congestions #326/366

Dia d’altes congestions on no circula l’energia ni flueix la ment! La congestió ens puja al cap. Ens impedeix veure-hi amb claredat i nitidesa. Dia on hem après que cal descansar per tornar-hi. Per buidar les congestions que ens provoquen les emocions a les quals estem exposats, als vincles que tenim i a les interaccions!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.