Aparences #192/365/001

No ens fiem només de les bones aparences. No ens fiem només de les bones intencions. No ens fiem només de les bones paraules. No ens fiem només de les bones trajectòries.

Fiem-nos d’allò que sentim i que mai falla per què és intemporal. És immediat i va a la velocitat de la llum. Confiem sempre amb el nostre cor quan haguem de prendre decisions transcendents en la nostra Vida.

Like what you read? Give Xavier Pujol Auden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.