Atrapats en la penombra 118/365/001

Ens demanen que preparem, desenvolupem i dissenyem quan no estem en condicions de fer-ho. La situació actual és de bloqueig, saturació i de nul.la claredat interior per fer-ho. Fredor a les arrels, alçades tensionals, llums artificials…no sé on trobarem dellorigadors ni descansos que ens permetin regenerar-nos. Moments de penombra on tot s’hauria d’aturar per tornar-hi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.