Betacamp #239/366

Un any més hi tornem a ser. Avui ha donat el tret de sortida el Betacamp. Content de ser-hi de nou, de retrobar-nos amb persones que hi vam establir vincles que perduren. Amb ganes d’aprendre encara que les forces no ens acompanyen.

Potser és temps de parar, d’observar i traçar prioritats per seguir el camí amb aquelles coses apreses que fins ara hem vist que es poden millorar. Poc a poc i bona lletra. Saber fins a on podem arribar i els nostres límits.

Crec que agafaré com a manament el següent: fes només allò que veritablement sentis. La resta, a no ser que sigui inevitable, obviar-ho.

Betacamp dia 1.

Like what you read? Give Xavier Pujol Auden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.