Buidar-se per omplir-se #235/366

Dies de sensibilitat extrema. Ple de continguts. Emocions, pensaments, sentiments. Ganes de riure, ganes de plorar, ganes d’abraçar, ganes de saltar, ganes d’estimar. Plenitud.

Dies de Natura per buidar-se de continguts per deixar espai per tot allò nou que s’albira i ens espanta però ens atrapa. Bons dies per tornar-hi!

Like what you read? Give Xavier Pujol Auden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.