Camí de cor #193/365/001

T’has preguntat mai si el que vius, el que fas, allò que camines i dónes Vida és un camí de Cor? T’has aturat a sentir si la teva experiència actual i vital neix i transita del i pel Cor. Si, pel Cor teu i del Vida. Que té centre, vivència, intensitat, profunditat, vibració, energia, consciència. Si la resposta és que Sí, estàs viu i camines un camí sagrat i infinit, ple d’aprenentatges. Les altres respostes tenen altres missatges que has de descobrir i esbrinar per què hi camines i què aprens.

Like what you read? Give Xavier Pujol Auden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.