Cansanci #053/366

Avui és un dia que el cansanci pot més que cap altra cosa. La sensació d’estar lluitant per tot, per aconseguir un desitjat equilibri entre totes les coses que formen la pròpia Vida, desgasta més que ella mateixa. Potser l’aprenentatge d’avui serà aquest. El rendir-se i acceptar que no es pot seguir amb aquest ritme i amb tot el que un porta entre mans. Humilitat, prioritats i estimar allò que la Vida ens regala a cada instant.

Like what you read? Give Xavier Pujol Auden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.