Canvi d’aires #234/366

Canvi d’aires per començar a treballar en el disseny dels nous projectes del curs vinent. Necessitem de la Natura per tornar-hi amb aires renovats, amb els fonaments ben assentats i les bases per caminar sobre un propòsit clar, defint i conscient.

Gràcies per tornar-hi de nou. Per continuar plegats aquest camí i contribuir en la millora i transformació del món a través de l’educació. Tot està per fer !

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.