Canvi d’estat #171/365/001

Elevar la vibració. Transformar-se de dins cap enfora del microcosmos al macrocosmos on tots són inclosos uns dins dels altres. Deixar que s’expressi l’esperit i entregar-se als regals de la Vida. Deixar enrere formes que ja no serveixen per endinsar-se en d’altres on el vincle infinit és el present, l’agilitat és el moviment i la flexibilitat l’estructura. Som-hi que tenim una autopista al davant on uns uns quants ens hi acompanyen, molts ens miren i parlen, i amb molt pocs construim vincles infinits amb un estat més elevat. Endavant!

Like what you read? Give Xavier Pujol Auden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.