Cap a nous models #241/366

Estem pocs acostumats a parlar amb el cor. Ens costa agraïr allò que les altres persones fan per nosaltres i que ens han ajudat a crèixer. Sovint oferim paraules per la crítica fàcilment i ens costa un munt reconèixer i expressar allò que fem bé entre tots nosaltres.

Davant d’aquest escenari necessitem nous models. Necessitem permetre’ns expressar allò que el nostre cor canta, a agraïr a la Vida i a les persones tot allò que ens és regalat, i a més, a reconèixer allò que fem bé i que els altres fan de meravella. És senzill. Necessitem nous models per ser més humans, més persones.

Avui hem permès que el nostre cor s’expressés i la sensació és brutal. Cal fer-ho com una pràctica habitual, quotidiana en la nostra Vida.

Betcamp dia 3.

Like what you read? Give Xavier Pujol Auden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.