Cap amunt #104/366

Després d’uns dies malalt, avui cap al tard sembla que he fet el tomb. Sembla que les coses es posen a lloc encara que sigui a poc a poc. De tot aquest procés aprenc que s’ha de saber simplificar, concretar i escollir allò que realment volem i som capaços de sostenir. No ens ho podem menjar tot de cop. No podem tirar-ho tot endavant encara que ens encantin les aventures i reptes que se’ns presentin. Saber dir Si i saber dir No quan toca. Aquests són aprenentatges clau per no acabar saturats fins la malaltia. D’ara endavant, refer-ho i re-dissenyar-ho de nou.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Xavier Pujol Auden’s story.