Constituits #052/365/001

Hem posat els fonaments per escrit de tot el què vindrà. Són les bases sòlides d’un present i un futur que serà irrepetible. Junts farem possible el somni que sempre hem somiat. Poc a poc i bona lletra però amb un somriure infinit que sempre ens acompanyarà! Per la Vida, per l’educació, per la humanitat i per l’amor. Gràcies i per molts i molts anys!!

Like what you read? Give Xavier Pujol Auden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.