Construir plegats #182/365/001

Quan tens l’oportunitat de viure en primera persona la construcció col.lectiva d’un canvi i transformació profunds, t’adones que estem vivint moments únics, moments transcendents i que marcaran un abans i un després a l’esdevenir de la Vida de les persones, en especials dels més petits. És un goig i una oportunitat viure aquest moment Vital, històric i revolucionari acompanyat de grans persones i professionals que senten dins del seu cor que un altre món és possible si tots estem junts compartint propòsit. Que així sigui ara, sempre! Amén!

Like what you read? Give Xavier Pujol Auden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.