Converses #010/366

Seré simple avui. Crec que no som del tot conscients del poder que té la paraula en nosaltres. La força d’una conversa distesa, sincera, profunda i si pot ser acompanyada enmig de la natura, és increible. Hem de permetre’ns expressar-nos, obrir-nos a través de la paraula, de l’escolta atenta i confiada. Avui, un cop més, he comprovat que és necessari trobar espais per aquesta pràctica, per aquesta experiència que facilita la creació del vincle entre les persones. Pràctica, activitat, experiència que aquest any vull potenciar molt més. Som-hi!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.