Convivències #121/365/001

Segurament en la convivència és on apareixen totes aquelles de coses de cada un de nosaltres, tan bones com no tan, a la superfície. És en la relació amb els altres on ens veiem a nosaltres mateixos, i és en aquest punt on veritablement creixem. Som éssers socials però també individuals. Per això cal trobar moments i espais on cada dimensió es pugui expressar i créixer, i per tant, la convivència és la millor experiència per créixer des de la intimitat amb l’altre sempre que la convivència vagi més enllà i hi hagi vincles afectius forts. Fent primeres passes és quan t’adones que cal caminar per l’autopista que tot ens ho posa fàcil!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.