De dins cap enfora #342/366

Hi ha vàries maneres d’enfocar la nostra Vida i a què ens dedicarem. Hi ha múltiples motius per a cada persona, i cadascú té els seus. Ara bé, en línies generals, podem explicar-ho de dues maneres. De fora cap endins, i de dins cap enfora. El primer atèn més el què o la perifèria que el propòsit i seria allò que faig. En canvi, el segon atèn directament al propòsit i respon a un perquè, a un motiu, allò que sentim.

Nosaltres partim sempre de dins cap enfora, perquè tenim clar el propòsit, el perquè fem el que fem. Sentim una responsabilitat infinita vers la Vida, el món, les persones i tot el que té relació en el seu desenvolupament i creixement des de diferents aspectes. Per tant, per movibilitzar-nos cal sentir quin és aquest propòsit, descobrir-lo, desenvolupar-lo i treballar amb aquest enfocament sense oblidar-nos mai el perquè fem el que fem.

Us imagineu un món on fos possible que cadascú trobés el seu i visqués la Vida a partir d’això?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.