Decidir per continuar #218/366

L’aventura ha començat. Ahir no vaig poder escriure perquè no teníem wifi, però avui sí. Ahir dia de prendre decisions ràpides i coherents per continuar el nostre viatge i superar les petites peripècies que ens depara l’aventura. Després d’un llarg camí on vam fer amics en pobles petits del Marroc, al vespre vam arribar a les cascades d’Ouzoud. El lloc ahir no el vam poder apreciar, però d’entrada era més fresc i la gent no tan persistent com a Marrakech. Ja podem dir que hem conduit per l’Àfrica per carreteres impossibles i enmig del caos de la ciutat de Marrakech. De moment, l’aventura promet!! Grans vivències junts!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.