EdcampPhilly #135/366

Experiència brutal però senzilla, simple i que reuneix els requisits més essencials per aprendre uns dels altres. Aquests requisits són la conversa, que amb la qual cosa comporta la voluntat per escoltar i per expressar els propis coneixements, inquietuds i experiències, entre d’altres. I com diuen els organitzadors i fundadors del moviment Edcamp, un dia i un lloc per trobar-se.

Així de simple i al mateix temps brutal són els Edcamps. Aprofito aquestes línies per dir que va ser una gran oportunitat poder viure què és un Edcamp, com s’organitza, conèixer els fundadors del moviment i de l’EdcampPhilly, fer entrevistes a gent que hi participava, entre molts altres coneixements que ens emportem a la motxilla sobre educació.

De debó, necessitem Edcamps per obrir-nos i fomentar la capacitat de compartir allò que fem. Veure que allò que fem no ens pertany i que la força es troba en la capacitat de donar-ho a la resta perquè ho puguin fer servir en la seva Vida tant personal com professional. Ja ho diuen que compartir és Viure, i per això tenen força els Edcamps, perquè es basen en el compartir incondicionalment. Aprendre d’uns amb els altres sense que ningú estigui per sobre de ningú. La veritat, molt emocionat d’aprendre i viure aquesta experiència i en dono les gràcies a tots i totes els que ho heu fet possible!!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.