Estructures que destrossen #085/365/001

Tots tenim estructures inconscients que ens belluguen en aquesta Vida. Aquestes estructures són patrons que posem en joc a través d’actituds, comportaments, respostes i decisions que prenem davant determinades situacions de la nostra Vida. N’hi ha que construeixen, i d’altres que destrossen. Aturar-se i sentir des d’on posem en joc la nostra actuació en les diferents realitats ens permetrà saber des d’on posem en marxa les diferents estructures, si són nostres o heredades de la cultura (família, societat, creences, etc) i canviar-les si és necessari. Malauradament, aquestes estructures pertanyen al propi inconscient personal o col.lectiu, i sovint es mouen a través del nostre ego, la qual cosa ens porta a destruir enlloc d’unir i construir si ens identifiquem amb ell. Revisem les nostres estructures i desfem-nos d’aquelles que ja no serveixen per continuar sent humans a través de la creació.

Like what you read? Give Xavier Pujol Auden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.