Fermesa #081/366

Diuen que la fermesa és la qualitat de sentir-se i mantenir-se ferm, sense cedir ni vacil.lar. Avui he pres consciència de la importància d’aquesta qualitat en l’etapa que enceto a la Vida. Hem de mantenir-nos al nostre centre i saber en la justa mesura què volem, com ho volem i què podem aportar en cada un dels projectes que conformen la nostra Vida. Per descomptat que en cap d’ells hi gira la nostra Vida, ja que és el conjunt de tots el que la forma, i per tant en cada part hi hem de destinar l’energia, el temps i dedicació que realment hi sentim. Sinceritat amb un mateix, honestedat i coherència. Així és, així serà. ☺

Like what you read? Give Xavier Pujol Auden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.