Formes que separen #183/365/001

Quan les formes que ens haurien d’unir perquè la base, perquè vincle és diví i ens ho dóna tot, et preguntes perquè? Perquè les formes, les capes superficials poden més que allò que ressona dins nostre? Perquè les influències de diversos elements poden més que un mateix? Perquè som tan porucs i controladors davant el creixement, el deseplegament, el desenvolupament dels que en principi em ajudat a SER i els hi tallem les ales? Adonar-se que les formes adquirides i apreses, que no pas les pròpies reals, poden destruir allò que més vols i estimes, és el primer pas per volar a la vertadera maduresa i llibertat personal. Siguem valents, però de debò!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.